Reklamační řád

Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 OZ. Na zboží poskytuje prodávající záruku ze zákona 2 roky, pokud není stanoveno jinak. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení výrobku u prodávajícího daňovým dokladem nebo dodacím listem. Prodávající není povinen přijmout k bezplatnému vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující v původním balení a se vším příslušenstvím. Při případném nevrácení části zboží kupujícím je možno toto řešit finanční cestou.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu., na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, , fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy (slunečním zářením, mrazem, deštěm apod.), poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se zejména nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku a na změnu barvy, způsobenou povětrnostními vlivy (především u výrobků pro vnější použití). U výrobků ze dřeva se nepovažuje za závadu rozpraskání výsušnými trhlinami, pokud tyto trhliny viditelně neovlivňují pevnost výrobku. Předmětem záručního plnění rovněž není běžná údržba, čištění a podobné úkony. Pokud je zboží dodáváno smluvním přepravcem, musí kupující při převzetí zásilky zboží zkontrolovat a v případě zjištění poškození při přepravě sepsat s přepravcem (řidičem) písemný zápis o dodání poškozené zásilky. Reklamace poškození výrobku při přepravě se řeší se smluvním dopravcem a prodávající neručí za zboží poškozené při přepravě.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito může prodávající dle svého uvážení toto zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze část zboží, má kupující právo na výměnu této části a nikoli celého zboží. Prodávající vadné zboží vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

Po uplynutí záruční doby 24 měsíců zaniká odpovědnost prodávajícího za výrobní vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

O výsledku reklamace je kupující informován telefonicky, písemně nebo e-mailem, způsobem sjednaným s prodávajícím, a to zpravidla nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží třetí osobou zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 30 dnů od převzetí předmětu plnění.

Rychlý kontakt


VAŠE HŘIŠTĚ – ČERVENÝ KOSTELEC

17. listopadu 328 

E-mail: vase.hriste@seznam.cz
Telefon: +420 605 706 136

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!